ติดต่อ-สอบถาม

สำนักผังประเทศและผังภาค กรมโยธาธิการและผังเมือง  กระทรวงมหาดไทย
เลขที่ 224 อาคาร 3 ชั้น 8 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ : 0-2643-1717 โทรสาร : 0-2246-6517
www.dpt.go.th/nrp

บริษัท ฟลัดเวย์ จำกัด
133 ซอยรัชดาภิเษก 44 แยก1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0-2513-1550, 0-2513-1151 โทรสาร : 0-2511-1191
www.floodway.co.th