ความเป็นมาของโครงการ

โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดหนองบัวลำภู ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 เป็นการกำหนดบทบาทและรูปแบบการพัฒนาจังหวัดให้มีความชัดเจน ถูกต้อง และเหมาะสมที่สุดโดยภาพรวม เพื่อให้การประสานจัดทำแผนงานโครงการพัฒนาในระดับประเทศสามารถถ่ายทอดลงสู่ระดับท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะครอบคลุมการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เพื่อให้ผังเมืองรวมจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดในทุกด้าน พร้อมกำหนดแนวทางและมาตรการทางผังเมืองให้สามารถส่งเสริมและควบคุมการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีระเบียบและเป็นระบบ เสริมสร้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาในอนาคตอย่างยั่งยืน

ในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาพื้นที่ในด้านต่างๆ และได้ดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยจัดให้มีการประชุมระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผัง และจัดประชุมกลุ่มย่อยตามประเด็นการพัฒนาพื้นที่ที่สำคัญ ซึ่งต้องมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับบทบาท วิสัยทัศน์ เป้าหมายและทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด อำเภอ เมือง และชุมชน