ข่าวประชาสัมพันธ

การจัดประชุมและรับฟังความคิดเห็นประชาชน

 • การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผัง ครั้งที่ 1
  วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559  เวลา 08.30 – 12.30 น.
  ณ ห้องณัฐพงษ์ 1  โรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์  อำเภอเมืองหนองบัวลําภู  จังหวัดหนองบัวลําภู

  - การเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมกลุ่มย่อย (FOCUS GROUP) โครงการวางและจัดทำ
  ผังเมืองรวมจังหวัดหนองบัวลำภู
  ในระหว่างวันที่ 10-13 พฤษภาคม 2559
  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
  ในประเด็นต่างๆ ในการนี้ระหว่างวันที่ 10-13 พฤษภาคม 2559 คณะทำงานจึงได้ลงพื้นที่เข้าหารือ
  เบื้องต้นกับหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุม
  ดังกล่าวต่อไป


  - คณะทำงานเข้าพบหารือกับนายอำเภอนากลาง เพื่อจัดเตรียมการประชุมกลุ่มย่อย


  - คณะทำงานเข้าพบหารือกับปลัดอาวุโสอำเภอสุวรรณคูหา เพื่อจัดเตรียมการประชุมกลุ่มย่อย


  - คณะทำงานเข้าพบหารือกับปลัดอาวุโสอำเภอโนนสัง เพื่อจัดเตรียมการประชุมกลุ่มย่อย

 • การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 รายสาขา (อำเภอเมืองหนองบัวลำภู)
  โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดหนองบัวลำภู
  วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 – 12.00 น.
  ณ ห้องประชุมชวนพิศ โรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู


  -บรรยากาศการประชุม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู

 • การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 รายสาขา (อำเภอนากลางและอำเภอนาวัง)
  โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดหนองบัวลำภู
  วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 – 12.00 น.
  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู


  -บรรยากาศการประชุม อำเภอนากลาง

  วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาวัง
  จังหวัดหนองบัวลำภู

  -บรรยากาศการประชุม อำเภอนาวัง

 • การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 3 รายสาขา (อำเภอศรีบุญเรืองและอำเภอโนนสัง)
  โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดหนองบัวลำภู
  วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 – 12.00 น.
  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภูู


  -บรรยากาศการประชุม อำเภอศรีบุญเรือง

  วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโนนสัง
  จังหวัดหนองบัวลำภู

  -บรรยากาศการประชุม อำเภอโนนสัง

 • การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 4 รายสาขา (อำเภอสุวรรณคูหา)
  โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดหนองบัวลำภู
  วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 – 12.00 น.
  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสุวรรณคูหา อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภูู


  -บรรยากาศการประชุม อำเภอสุวรรณคูหา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผังนโยบายการพัฒนาพื้นที่จังหวัดและผังพัฒนาพื้นที่รายสาขา ที่สามารถใช้เป็นกรอบชี้นำ
  การพัฒนาพื้นที่ในภาพรวมและรายสาขา พร้อมมีนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง มาตรการ และแผนงาน
  โครงการให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดนำไปพัฒนาพื้นที่อย่างบูรณาการ

 2. ร่างผังเมืองรวมจังหวัด ที่ดำเนินการตามองค์ประกอบ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 พร้อมข้อกำหนดในการส่งเสริมและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมและขนส่ง และกิจการสาธารณูปโภค ที่สามารถนำไปดำเนินการจัดทำเป็นกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดต่อไป

 3. ผังพัฒนาพื้นที่อำเภอและผังปฏิบัติการเชิงพื้นที่ ที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ระดับอำเภอ พร้อมผังโครงการพัฒนาด้านต่างๆเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  สามารถนำผังไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

 4. หน่วยงานระดับจังหวัดและท้องถิ่นสามารถนำแผนงานโครงการที่มีการจัดลำดับความสำคัญไปใช้เป็น
  แนวทางในการจัดทำแผนและงบประมาณอย่างเป็นระบบ