วัตถุประสงค์

1. ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดหนองบัวลำภู ตามบทบาท ประเด็นยุทธศาสตร์ ศักยภาพ และสถานการณ์การพัฒนาพื้นที่จังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

2. จัดทำผังนโยบายการพัฒนาพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และการพัฒนารายสาขาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านต่างๆ พร้อมจัดทำแผนงานโครงการพัฒนาให้กับจังหวัดอย่างบูรณาการ

3. จัดทำผังเมืองรวมจังหวัดหนองบัวลำภูเพื่อเป็นแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและโครงสร้างพื้นฐาน
ให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพตามวิธีการ ขั้นตอนและองค์ประกอบของการวางและจัดทำผังเมืองรวม
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518

4. จัดทำผังพื้นที่ปฏิบัติการ (Action Area Plan) โดยจัดทำผังรายละเอียดโครงการพัฒนาเฉพาะเรื่องที่ต้องการส่งเสริมพัฒนาหรือพื้นที่ที่มีปัญหาเร่งด่วน เพื่อให้สามารถนำผังไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

5. จัดทำผังพัฒนาพื้นที่อำเภอโดยกำหนดแนวทางและมาตรการการพัฒนาพื้นที่ระดับอำเภอ เพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ตามหลักวิชาการผังเมือง