ผลการดำเนินงาน

ความคืบหน้าของโครงการ

  ลำดับที่   รายละเอียด   ผลการดำเนินงาน
           
  1.   ศึกษาและวิเคราะห์ภาพรวมการพัฒนาพื้นที่ เพื่อกำหนดบทบาท
  ดำเนินการแล้ว
      หน้าที่ให้สอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัด    
  2.   ศึกษาและวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาพื้นที่ระดับจังหวัด อำเภอ เมือง   ดำเนินการแล้ว
      และชุมชน โดยศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลรายสาขาที่แสดงถึงสถานการณ์    
      ของพื้นที่ในประเด็นสำคัญของการวางผังด้านปัญหา ข้อจำกัด    
      ศักยภาพ ทิศทางและแนวโน้มการพัฒนา    
  3.   การบูรณาการ การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเป็นกรอบแนวคิด ในการวางและจัดทำ   ดำเนินการแล้ว
      ผังเมืองรวมจังหวัด    
  4.   กำหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการพัฒนาพื้นท   ดำเนินการแล้ว
  5.   การจัดทำผังแนวคิดการพัฒนาพื้นที่จังหวัด   ดำเนินการแล้ว
  6.   การจัดทำผังนโยบายการพัฒนาพื้นที่จังหวัด   ดำเนินการแล้ว
  7.   การจัดทำผังพัฒนาพื้นที่อำเภอ   ดำเนินการแล้ว
  8.   การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด   อยู่ระหว่างดำเนินการ
  9.   การจัดทำผังพื้นที่ปฏิบัติ (Action Area Plan)   อยู่ระหว่างดำเนินการ
  10.   การจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) และแผนที่แผนผัง   ดำเนินการแล้ว
  11.   การมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง   ดำเนินการตลอดระยะ
      การประชาสัมพันธ์โครงการและการดำเนินการจัดประชุมการมีส่วนร่วม   การทำงานโครงการ
      ในการรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของประชาชน