พื้นที่โครงการ

ขอบเขตผังเมืองรวมจังหวัดพะเยาครอบคลุมพื้นที่จังหวัดพะเยา ประกอบด้วย 6 อำเภอ
คืออำเภอเมืองหนองบัวลำภู อำเภอนากลาง อำเภอโนนสัง อำเภอศรีบุญเรือง อำเภอสุวรรณคูหา และอำเภอนาวัง
แบ่งเขตการปกครองเป็น 59 ตำบล 636 หมู่บ้าน

มีขอบเขตพื้นที่โดยรวมทั้งหมด 3,859 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

  ทิศเหนือ   ติดต่อกับ อำเภอนาโสม จังหวัดอุดรธานี
  ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ อำเภอบ้านผือ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี อำเภอหนองวัวซอ
และอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
  ทิศใต้   ติดต่อกับ อำเภออุบลรัตน์ อำเภอภูเวียง อำเภอหนองนา
และอำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
  ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ อำเภอนาด้วง อำเภอเอราวัณ อำเภอผาขาว
และอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย