ขอบเขตการดำเนินงาน

1.   ศึกษาและวิเคราะห์ภาพรวมการพัฒนาพื้นที่ เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่และจุดยืนการพัฒนาจังหวัด
2.   ศึกษาและวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาพื้นที่ระดับจังหวัด อำเภอ เมือง และชุมชน
โดยศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลรายสาขาที่แสดงถึงสถานการณ์ของพื้นที่ในประเด็นสำคัญ
ของการวางผังด้านปัญหา ข้อจำกัด ศักยภาพ ทิศทางและแนวโน้มการพัฒนา
3.   การบูรณาการ การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด
4.   กำหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่
5.   การจัดทำผังแนวคิดการพัฒนาพื้นที่จังหวัด
6.   การจัดทำผังนโยบายการพัฒนาพื้นที่จังหวัด
7.   การจัดทำผังพัฒนาพื้นที่อำเภอ
8.   การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด
9.   การจัดทำผังพื้นที่ปฏิบัติ (Action Area Plan)
10.   การจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) และแผนที่แผนผัง
11.   การมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การประชาสัมพันธ์โครงการและ
การดำเนินการจัดประชุมการมีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของประชาชน